:: หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ของเรา
นายทวีศักดิ์ สุทิน
ประธานกรรมการบริษัทฯ

   

:: เกี่ยวกับเรา :: ถาม-ตอบ :: ติดต่อเรา
products1 products2 products3 products4 products5
เกี่ยวกับเรา & ประวัติบริษัท | แผนการตลาด    

เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ อบจ.นบ.8210 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาทถ้วน โดยมี นายทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ 17/2 หมู่ที่ 2 ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยที่มีคุณภาพมาตรฐานออกจำหน่ายสู่พี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราสิงโตสยาม2007, ตรา พลอยเกษตร, ตราม้าลายทอง, ตราสามเอส, ตราต้นจิกทอง และตราจิงโจ้คู่ ฯลฯ

ประวัติ

          โรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ ได้เปิดดำเนินการ ในปลายปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยขนาด 2,880 ตารางเมตร พร้อมอาคารสำนักงาน บนเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา สามารถรองรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยวิธี Compound ได้ 100 ตันต่อวัน และผลิตปุ๋ยเคมีด้วยวิธี Bulk blending ได้ 200 ตันต่อวัน ซึ่งความสามารถในการผลิตระดับนี้ยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยส่งให้กับลูกค้า ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ได้ทันกับความต้องการของเกษตรกร

        ในปี 2546 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตขยายโรงงาน กับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อก่อสร้างโรงงานเครื่องจักร ขนาด 4,000 ตารางเมตร สามารถผลิตปุ๋ยด้วยวิธี Compound ได้ประมาณ 600 ตันต่อวัน และ สามารถผลิตปุ๋ยเคมี-อินทรีย์ ด้วยวิธี Bulk blending ได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิต แต่ยังคงมีปัญหาด้านที่เก็บสต๊อกวัตถุดิบ และสินค้าตามมา
ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และจัดประชุมแก้ไขปัญหา โดยสรุปว่า “บริษัทศักดิ์สยามฯ ต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยให้ทันสมัยจนอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย” บริษัทจัดซื้อที่ดินเพิ่มรวมจำนวนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในปัจจุบัน เพื่อสร้างโกดังเก็บสต๊อกสินค้า-วัตถุดิบ ขนาด 7,200 ตรารางเมตร สามารถเก็บวัตถุดิบ หรือแม่ปุ๋ยได้ มากกว่า 30,000 ตัน และเก็บสินค้าสำเร็จรูปได้มากว่า 50,000 ตัน

       และเนื่องจากโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลาดลูกค้ามีความต้องการสินค้าของทางโรงงานงานสูง ซึ่งบางครั้งวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในประเทศเกิดการขาดแคลน และมีราคาสูง เกิดปัญหาต่อระบบการผลิต เกิดภาวะปุ๋ยขาดตลาด ทางคณะผู้บริหารจึงได้ประชุมหาทางแก้ไข โดยในที่ประชุมมีมติว่า ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องจัดหา นำเข้าวัตถุดิบ หรือแม่ปุ๋ยด้วยตนเอง เพื่อยุติปัญหาดังกล่าว

ดังนั้น ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 จึงได้จดทะเบียน บริษัท ศักดิ์สยาม คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมา ตามทะเบียนเลขที่ 0125548006427 มีสถานที่ประกอบการแห่งเดี่ยวกับ บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีคุณทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเข้าแม่ปุ๋ย, ปุ๋ยสำเร็จรูป (COMPOUND) จากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ และจำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยอื่นๆ

และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ยังได้ก่อตั้ง บริษัท ศักดิ์สยาม อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่ง ตามทะเบียนเลขที่ 0715550000184 โดยมีคุณทวีศักดิ์ สุทิน เป็นประธานกรรมการบริหาร เช่นเดียวกัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ มากกว่า152 ไร่ ที่อำเภอ ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้ผลิตวัตถุดิบประเภท ดินดำที่เกิดจากการหมักสารอินทรีย์ต่างๆ และดินขาวที่ใช้ทำฟิลเลอร์ เพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตปุ๋ยศักดิ์สยามฯ เป็นการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ที่มีคุณภาพสูงตามที่ต้องการ โดยตั้งเป้าการผลิตดินดำคุณภาพให้ได้ปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัน รายละเอียดเพิ่มเติม

       นอกจากนี้แล้ว ทางกลุ่มบริษัทปุ๋ยศักดิ์สยามฯ  ยังได้มีการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยแบบ Bulk Blending ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ ด้วยระบบการผลิตครั้งละ 50 กิโลกรัมหรือ หนึ่งกระสอบ เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีที่มีความเที่ยงตรง สม่ำเสมอทั้งน้ำหนักและธาตุอาหาร ถูกต้องตามสูตรที่ผลิตและระบุข้างกระสอบ เพื่อทดแทนเครื่องจักรแบบเก่าที่ผลิตครั้งละมาก ๆ แต่มีความผิดพลาด ด้วยกำลังการผลิตกว่า 1,000 ตัน

    และเพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐบาลในการผลักดันการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ทางกลุ่มบริษัทฯ ในเครือศักดิ์สยามกรุ๊ปฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ศักดิ์สยาม เฟอร์ติไลเซอร์ โกเบิล เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อรองรับการติดต่อซื้อ-ขายสินค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้านต่อไป